دیروز رفتم پیرایشگاه.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
چشمتون روز بد نبینه،سک سکم گرفت.هیچی دیگه،
.
.
.
.
.
.
.
آخر سر فکر کردم سرم دفتر نقاشی یه بچه ی 5سالست.چون همه ی سرم خط خطی شده بود.
البته اشکالی نداره؛مُد میشه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!